De DJ Group:  
Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden


Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen A.C. de Jong en Zn. B.V. (verder: “leverancier”) en zijn wederpartij (verder: “afnemer”);
 
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 
Wijzigingen van en aanvullingen op de rechtsverhouding zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk bevestigd door de leverancier.
 
2. Offerte en opdrachtbevestiging
Alle offertes zijn vrijblijvend;
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod inhoudt en dit wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen;
 
Alle toezeggingen gedaan door werknemers, agenten en/of andere tussenpersonen zijn slechts bindend voor de leverancier indien deze de toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd;
 
Kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen, tekeningen en foto’s en in het algemeen elke opgave omtrent eigenschappen, maten en gewichten van artikelen geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend;
 
Een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van hetgeen in de branche waar de leverancier werkzaam is acceptabel wordt geacht) met betrekking tot aantallen, maten en gewichten zal voor de afnemer geen grond voor het vragen van schadevergoeding of annulering van de order vormen;
 
Indien wordt verkocht op monster zal een geringe afwijking van het monster geoorloofd zijn;
 
Gewicht en kwaliteit zoals gelden ten tijde dat de goederen het magazijn van de leverancier verlaten zijn maatgevend voor de beoordeling van de presentatie van de leverancier.
 
3. Prijs
De leverancier doet prijsopgave op basis van op het moment van aanbieding geldende prijzen, tarieven, voorwaarden, heffingen, etc.;
 
Tenzij anders vermeld, doet de leverancier prijsopgave: af magazijn leverancier, exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen of rechten, exclusief de kosten van verpakking, exclusief de kosten van in- en uitlading en exclusief vervoer en verzekering;
 
Wijziging in de voor de leverancier geldende kostprijs ten gevolge van invoering of wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheid of andere bevoegde instanties dan wel ten gevolge van valutaschommelingen zullen door de leverancier worden doorberekend, voor zover deze invoering of wijziging de leverancier ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet bekend kon zijn.
 
4. Levertijd
De leverancier verplicht zich de opgegeven levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Niettemin is de opgegeven levertijd nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 
Bij overschrijding van de opgegeven levertijd dient de afnemer de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en de leverancier een redelijke termijn voor het nakomen van zijn verplichtingen te geven.
 
5. Levering
Levering geschiedt af magazijn leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 
Het vervoer af magazijn, indien verzorgd door de leverancier,geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, eventuele kosten van vrijmaking aan de grens zijn voor rekening van de afnemer;
 
De afnemer dient de goederen terstond na terbeschikkingstelling af te nemen. Indien de afnemer hiermee in gebreke blijft, gaat in ieder geval het risico op hem over;
 
De leverancier is gerechtigd de uitlevering van goederen op te schorten, zolang de afnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de onderliggende dan wel voorafgaande overeenkomsten;
 
Indien de levering van een order in gedeelten geschiedt, zal elke levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.
 
6. Klachten
Manco’s en uitwendig beschadigde goederen en/of verpakkingen dienen duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument of afleveringsbon, bij gebreke waarvan het recht van afnemer op vervanging of creditering vervalt;
 
De afnemer dient een klacht uiterlijk binnen acht werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van de leverancier te brengen. Indien de afnemer niet binnen deze termijn een klacht indient, vervalt zijn recht op vervanging of creditering;
 
In geval van een klacht is de afnemer verplicht de goederen en/of partij waarover hij klaagt ter beschikking van de leverancier te houden;
 
De afnemer is bovendien verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door de leverancier te verlenen;
 
Indien een klacht terecht geuit wordt, is de leverancier gerechtigd hetzij de geleverde goederen terug te halen en te vervangen, hetzij tegenover teruggave van de goederen de afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. Elke andere vordering is uitgesloten;
 
Indien de goederen na levering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd of over verpakt, vervalt elk recht van afnemer in het bijzonder op vervanging of creditering;
 
Een klacht betrekking hebbend op slechts een deel van de geleverde goederen, geeft de afnemer niet het recht zijn verplichtingen jegens de leverancier in het geheel niet na te komen.
 
7. Eigendomsvoorbehoud
Alle door de leverancier geleverde goederen blijven het eigendom van de leverancier, totdat volledige betaling van alle vorderingen van de leverancier uit hoofde van contractuele leveranties, bijbehorende werkzaamheden en uit de hieraan ten grondslag liggende overeenkomsten voortvloeiende boetes, renten en kosten heeft plaatsgevonden;
 
De afnemer mag de goederen in het kader van diens normale bedrijfsvoering doorverkopen, bewerken, etc. maar niet in pand geven of anderszins tot zekerheid van rechten van derden doen strekken;
 
De leverancier heeft het recht de goederen die zich nog onder de afnemer bevinden terug te nemen, zodra de afnemer in verzuim is, of in geval van faillissement of surséance van betaling van de afnemer;
 
Zodra de afnemer in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard danwel aan hem surséance van betaling wordt verleend, zijn alle vorderingen van de leverancier opeisbaar en is hij niet meer gerechtigd de goederen te verkopen of te verwerken en dient hij deze ter beschikking van de leverancier te houden.
 
8. Annulering
Annulering van een order is in beginsel niet mogelijk; Indien de afnemer de order niettemin annuleert, is hij gehouden de uit de annulering voortvloeiende kosten en eventuele valutaverliezen te vergoeden indien de leverancier in verband met de order met een bank of andere derden een valuta overeenkomst heeft gesloten;
 
Speciaal voor de afnemer op maat vervaardigde, bewerkte of verpakte goederen worden door de leverancier niet teruggenomen en gecrediteerd.
 
9. Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden op een door de leverancier aangewezen bank- of girorekening; Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening;
 
Niettemin behoudt de leverancier het recht, indien hij dit om welke reden dan ook alsnog wenslijk acht, onmiddellijke betaling in contanten te verlangen, danwel enige vorm van zekerheid zoals een bankgarantie en dergelijke;
 
Indien de afnemer niet op tijd betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd ter hoogte van 1,5 % per maand, een gedeelte van een maand wordt berekend als volle maand;
 
Voorts is de afnemer, zodra hij in de nakoming van verbintenissen tekort schiet, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien en zodra de leverancier zich tot verhaal van zijn vordering op de afnemer tot een derde wendt;
 
De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op bedragen respectievelijk percentages berekend op voet van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten;
 
Betaling door de afnemer wordt toegerekend in eerste plaats op de oudste openstaande hoofdsom, vervolgens op de oudste rente en tenslotte op de oudste kosten.
 
10. Aansprakelijkheid
De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzonder gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade geleden door de afnemer en zijn hulppersonen, zoals werknemers en/of derden, als direct of indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde goederen, verpakkingsmaterialen, vervoermiddelen, instrumenten en dergelijke, danwel geleden door gedragingen van zijn werknemers of zijn ingeschakelde hulppersonen (opzet en grove schuld door leidinggevende hulppersonen hieronder niet begrepen), onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake van gebrekkige producten (productaansprakelijkheid);
 
Indien en voor zover de leverancier met inachtneming van het voorgaande niettemin aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen, of, indien dit bedrag hoger is, het bedrag dat de leverancier zelf op zijn toeleveranciers of assuradeuren kan verhalen;
 
De afnemer verplicht zich de leverancier te vrijwaren voor alle vorderingen van derden, verbandhoudende met de leveranties van de leverancier.
 
11. Overmacht
De leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming die hem niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan hem niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch anderszins voor zijn rekening komt;
 
In ieder geval komen niet voor rekening van de leverancier: staking in zijn onderneming, stagnatie in de toelevering, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, natuurrampen, terroristische acties, oorlog en oorlogsdreiging, oproer, bezetting, mobilisatie en andere oorlogsmaatregelen, overheidsmaatregelen, langzaam-aan-acties, defecten aan machines of installaties, belemmeringen of rantsoeneringen bij de levering van grond- en hulpstoffen, energiediensten, transport en in- en uitvoer en in het algemeen iedere omstandigheid waarop de leverancier geen reële invloed heeft, onverschillig of deze omstandigheid voorzienbaar was;
 
Indien sprake is van overmacht heeft de leverancier het recht de order te annuleren, te rantsoeneren of de hieruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten, zolang deze overmachttoestand voortduurt met inbegrip van een redelijke uitloopperiode na de overmachttoestand;
 
Indien een omstandigheid die overmacht oplevert voor één van de partijen langer dan drie maanden duurt, zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst voor de toekomst te ontbinden.
 
12.Ontbinding
Indien de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de leverancier tekortschiet, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling vraagt, indien hij tot liquidatie van zijn onderneming overgaat of beslag wordt gelegd op zijn gelden en/of goederen heeft de leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing;
 
De bepalingen van het verdrag van Wenen van 11 april 1980, (Traktatenblad 1981,84,1986, 61) zijn uitgesloten.
 
14. Geschillen
Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van arbiters, benoemd en uitspraak doende volgens het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam;
 
Niettemin heeft de leverancier het recht om vorderingen met een belang beneden € 100.000 bij de gewone rechter te Rotterdam aanhangig te maken.
 • Compleet programma
  poetsdoeken, papier en non woven
 • Merendeel productie in eigen beheer
 • Branding en private labeling mogelijk
 • Ervaring sinds 1961
 • Levering binnen 48 uur
 • Ecolabel producten
 • Alternatieve vullingen
  voor bekende dispenser systemen
 • Vast aanspreekpunt
 • 98% producten op voorraad
 • Scherpe prijs- kwaliteitverhouding
 • Dealer van Vectair washroom producten
 • Dealer van DuPont de Nemours Sontara poetsdoeken

U bent welkom in ons pand aan de Nieuwesluisweg 190, 3197 KV Botlek Rotterdam.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en krijg al onze aanbiedingen door. Frequentie 1 x pmnd

Tel. +31 (10) 435 64 44
Fax +31 (10) 435 97 80
E-mail: verkoop@djgroup.nl